19 juni 2022

Er is maar één echte kerk

Eén echte kerk?

Soms zie je door de veelheid aan kerken door de bomen het bos niet meer. Maar het bos wordt gevormd door een eenheid van verschillende bomen. In Johannes 5:1 staat: “Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is”(HSV). Dit betekent dat wij als gelovigen samen één algemene christelijke kerk vormen en dus is er maar één echte kerk.

In 170 na Christus is een geloofsbelijdenis opgesteld (“twaalf artikelen van geloof”), die in de basis niet is veranderd en die elke kerk, van elke kerkelijke kleur, nog steeds onderschrijft. Hieronder vind je deze geloofsbelijdenis met een toelichting.

 

De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

Een kenmerk van geloof is zekerheid. Dat is niet gebaseerd op ons gevoel, onze ervaring, ons denken of wat we goed of fout doen, maar gebaseerd op bijbelse feiten. ‘Ik geloof’ betekent: ‘ik weet zeker’.

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
  God is een Vader die van Zijn kinderen houdt, hen beschermt en het beste met hen voorheeft. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk, omdat Hij de almachtige Schepper is van de hemel en de aarde. Kijk om je heen en zie hoe wonderlijk en met hoeveel precisie alles in elkaar zit.
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
  Geloof begint met het feit dat Jezus de allerhoogste autoriteit is in de hemel en op aarde. Hij heeft alles al gedaan en zit nu aan de rechterhand van de Vader op de troon. Daarom kan Hij ook onze Redder zijn en is Hij in staat om ons te verlossen en vrij te maken.
  Jouw geloof blijkt niet uit je belijdenis, maar uit je gehoorzaamheid. Als Jezus, het levende Woord, de hoogste autoriteit is, doe je dan wat het Woord zegt? Demonen geloven ook in Jezus en de bijbel zegt dat ze sidderen (Jacobus 2:19). Voor engelen heeft God heeft geen reddingsplan gemaakt, maar wij als mensen kunnen overgaan van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van licht. Trek daarom je oude uniform uit door je te laten dopen en ontvang een nieuw uniform.
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
  Jezus is 100% God en 100% mens. Het was God Zelf die satan uit de hemel zette en God Zelf heeft satan op aarde verslagen. Alles is uit God, alles is door God en alles is voor God.
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel
  – geleden: door Zijn striemen zijn we genezen;
  – gekruisigd: Jezus is onder de vloek geplaatst, zodat wij niet onder de vloek zouden zijn, maar onder de zegen van Abraham;
  – begraven: opdat wij ons oude leven zouden sterven;
  – neergedaald in de hel: om de macht van de dood te ontwapenen. Jezus zegt: “Ik ben de hel ingegaan en heb de sleutels, die de macht van de duisternis hadden over de dood, meegenomen”. (Openbaringen 1:18) “Op het moment dat de hemelse Vader dat wil, stop ik de sleutel in de deur en doe ik de deur open”. Dan zullen degenen die geloven als eerste opstaan uit de dood. De dood kan niet blijven.
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
  Als Jezus niet was opgestaan, dan is ons geloof zonder waarde.
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
  Jezus is als Hogepriester de enige, echte, eeuwige tempel in de hemel binnengegaan. Niet met het bloed van dieren, maar met Zijn eigen bloed heeft Hij verzoening gebracht voor alle zonden. Net als de hogepriester in het Oude Verbond, komt Hij als Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar buiten met ‘Alle zonden zijn verzoend’.
 7. vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.
  Wij, die geloven, horen bij de levenden. Er is maar één oordeel: de dood. Er is ook maar één zonde, die zorgt dat je geoordeeld wordt: ongeloof. Ongeloof in Jezus als je Verlosser houdt je in je zonde. Zodra je gelooft dat Jezus je Heer en je Redder is, dan is met alle zonde gedeald. “Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 6:23, HSV) De dood is in de wereld gekomen, maar God heeft Jezus als genadegave gegeven. “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld” (Johannes 3:18, HSV), maar die heeft het eeuwige leven. Er is geen veroordeling en geen dood voor wie in Jezus Christus is (Romeinen 8:1).
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
  God heeft je heilig gemaakt. Je bent heilig omdat de Heilige Geest in je woont. Je bent een tempel van de Heilige Geest.
 9. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeen­schap der heiligen;
  De kerk kan niet heilig zijn als de mensen niet heilig zijn. Heilig betekent: apart gezet voor een specifiek doel. Wij zijn door God apart gezet voor het eeuwige leven om Zijn zonen en dochters te zijn tot in alle eeuwigheid. Er is dus maar één kerk. “Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is” (1 Johannes 5:1, HSV) Hier is het einde van elke kerkmuur, want je bent één kerk met ieder die gelooft dat Jezus de allerhoogste Heer is, de Zoon van God.
 10. de vergeving van zonden; In Hebreeën 10:14 (HSV) staat: “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt”. Je vergeving van zonden is een status. Op het moment dat je gelooft dat Jezus jouw Heer is, zijn je zonden vergeven. Dat betekent: het enige wat je in de hemel brengt, is het geloof dat Jezus de allerhoogste, eeuwige, enige Zoon van God is, die alle zonden van de hele wereld op zijn nek heeft genomen, met Zijn bloed de hemel is gegaan en dat voor eens en voor altijd gesetteld heeft. Dat is het nieuwe verbond wat we vieren met avondmaal.
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.
  Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven.

Wil je meer weten over dit geloof, kijk dan ook eens naar onze gratis Alpha- of Basics-cursus.

Peter Paauwe

Gerelateerde blogs

Hoe bid je met kinderen?

Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen te bidden, zodat zij een levende relatie ontwikkelen met Jezus?

DoorBrekers SuperKids

Als jouw leven schudt

Zoals een aardbeving alles laat schudden, kunnen er dingen in je leven gebeuren, die alles doen schudden…

Ilona Paauwe

Het kantelpunt van de wereld

Als je kijkt naar alle wereldgodsdiensten, wordt duidelijk wat het christendom uniek maakt: andere godsdiensten hebben Christus niet.

Peter Paauwe

De grote Regisseur van Pasen

Elk jaar vieren we Pasen. Pasen is als een film, waarvan God de grote Regisseur is. In de Bijbel lezen we scenes in het Oude Testament en de vervulling
Jordy Kroon

Vernieuw je denken

Nadat het volk Israël was verlost uit de slavernij, liep het geen rechtstreekse route naar het beloofde land. Hun weg kostte tijd en liep via de woestijn.

Jordy Kroon

Maak de balans op

Ons leven is als een estafetterace, waarbij wij het stokje moeten overpakken van de generaties vóór ons. Jij bent geselecteerd…

Peter Paauwe

Vrede in je financiën

Om echte vrede te ervaren, is het belangrijk dat elk aspect van je leven buigt voor God. Ook je financiën.

Peter Paauwe

Vrede in je relaties

Of het nou gaat om een liefdesrelatie, vriendschappen, relaties in de kerk of op je werk: relaties werken alleen als het dienende relaties zijn.

Peter Paauwe

Vrede in je lichaam

In 2 Korinthe 5 lezen we dat we niemand meer kennen naar het vlees (buitenkant). Wij weten dat iemand die uit Christus geboren is, een nieuwe schepping is.

Peter Paauwe
Waar
Levens
Worden
Vernieuwd